WHATS NEWall about redsense blood loss detection

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 15.30. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast måndagen den 2 maj 2016.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 4 maj 2016 klockan 17.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
a) via e-post till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
b) per telefon: 035 - 10 60 30; eller
c) per brev till: Redsense Medical AB, Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast måndagen den 2 maj 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
4) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.
7) Beslut om:
a) fastställande av framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt auktoriserat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
10) Val av styrelse inklusive styrelseordförande samt val av revisor.
11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
12) Annat ärende, som ankommer på stämman, bolagsordningen eller aktiebolagslagen.
13) Avslutande av stämman.

_______________

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 Val av ordförande för årsstämman
Peter Ahlgren föreslås väljas till ordförande för årsstämman 2016.

Punkt 7b Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Punkt 8 - 10 Förslag avseende styrelse et cetera
Valberedningen har lämnat följande förslag avseende styrelse, revisor et cetera:
a) Antalet styrelseledamöter föreslås vara 4 utan suppleanter.
b) Arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, vilket ger ett totalt belopp om 250 000 kronor.
c) Till styrelsen föreslås omval av Peter Ahlgren, Susanne Olausson, Bo Unéus och Jonas Vikman. Peter Ahlgren föreslås väljas till styrelsens ordförande.
d) Till revisor föreslås val av revisionsbolaget Baker Tilly Halmstad (”BT Halmstad”). BT Halmstad har meddelat att om BT Halmstad väljs som revisionsbolag kommer de att utse auktoriserade revisorn Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.
e) Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Beslut om bemyndigande avseende nyemission
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundratusen (100 000) kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.

2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.

3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

5. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 8 328 533 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till cirka 10,7 procent.

6. Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

______________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 18 april 2016. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.redsensemedical.com och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även dotterbolag, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.
Upplysningar ska lämnas om det kan ska utan väsentlig skada för Bolaget.

Halmstad, Fredagen den 1 april 2016
Styrelsen i Redsense Medical AB (publ)

För mer information: Patrik Byhmer, verkställande direktör, Redsense Medical AB, telefon 035 - 10 60 30, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.